SESSIES 

Hieronder de sessie die worden aangeboden op het NedHIS congres op 20 maart 2024. 

1 | SESSIE
Door: Anna Schmaal, praktijkmanager bij Huisartsen Ondersteuning Zuid Kennemerland (HOZK)
Het overzichtelijke kwaliteitssysteem voor alles rondom de praktijkorganisatie
Hoe houd je eenvoudig overzicht op allerlei belangrijke zaken, zonder dat je moet zoeken naar documenten? Hoe zorg je ervoor dat je als nieuwe praktijkmanager snel de belangrijkste zaken in beeld hebt? In deze sessie laten we een zelfontwikkeld kwaliteits- en managementsysteem zien die eenvoudig in gebruik is en makkelijk aan te passen aan de situatie van de praktijk. Het is geen softwaresysteem, maar een bundeling van tabbladen in Excel. Eén document is toegankelijk voor de hele praktijk en de ander alleen voor het management vanwege privacy gevoelige informatie. Beide documenten zijn te gebruiken voor de accreditatie van de praktijk en helpen ondersteunend.

Leerdoelen
Overzicht krijgen op het gebied van kwaliteitsregistratie en allerlei andere zaken in de huisartsenpraktijk.
Uitwisselen van ideeën.

Doelgroep
Praktijkmanagers en andere geïnteresseerden (huisartsen, praktijkondersteuners en assisstenten).

2 | SESSIE
Door:  Prof. Dr. Martijn Schut (links), Prof. Dr. Henk van Weert, Amsterdam UMC
Artificial Intelligence in huisartsinformatiesystemen | Transformeren van de Toekomst van de zorg
Artificiële Intelligentie (AI) heeft de potentie om de huisartsenzorg te revolutioneren door middel van geavanceerde informatiesystemen. Deze systemen kunnen de efficiëntie vergroten, diagnostische nauwkeurigheid verbeteren en de patiëntenzorg optimaliseren. Met AI-gestuurde huisartsinformatiesystemen kunnen repetitieve taken geautomatiseerd worden, waardoor zorgverleners meer tijd krijgen voor directe interactie met patiënten. Daarnaast kunnen ze relevante medische gegevens analyseren en voorspellingen doen, waardoor vroegtijdige detectie van ziekten mogelijk is. Deze innovaties dragen bij aan een gepersonaliseerde aanpak in de huisartspraktijk en ondersteunen zorgprofessionals bij het nemen van weloverwogen beslissingen. De integratie van AI in huisartsinformatiesystemen belooft daarmee een geavanceerde, efficiënte en patiëntgerichte benadering van gezondheidszorg.

Leerdoelen
Begrip van AI in het kader van de huisartsenzorg.
Bekend met de mogelijkheden en obstakels van toepassing van AI in de huisartsenzorg.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

3 | SESSIE

Door:  Bart Timmers, huisarts bij huisartsenpraktijk Timmers & de Roo

Een huisarts met pit is digitaal fit!
Nederland telt 5 miljoen kenniswerkers, waartoe ook huisartsen behoren. Digitale fitheid is een beweging die tijd, energie en slagkracht wil terugwinnen door te focussen op 5 pijlers: 1) Digitaal bewustzijn, 2) digitale hygiëne, 3) digitale vaardigheid, 4) persoonlijk kennismanagement en 5) persoonlijke groei (met ondersteuning van technologie). Bart Timmers is huisarts in ‘s-Heerenberg en enthousiast ambassadeur van de beweging. In deze inleidende presentatie geïllustreerd met praktisch toepasbare tips, zal hij laten zien wat de pijlers voor het dagelijks werk van de huisarts betekenen en waarom deze pijlers zo belangrijk zijn.
Doelmatig dokteren met pit? Word digitaal fit!

Leerdoelen:
Kennismaken met het begrip “digitale fitheid” en de relatie leggen met het dagelijks werk.
Kennismaken met een paar slimme tools voor de praktijk. De presentatie is een inleiding, met tips voor een vervolg. houden.

Doelgroep:
Huisartsen, praktijkmedewerkers

4 | SESSIE

Door: Marcel Leijten,
projectleider Stichting ION

Tips dossieroverdracht
Elektronische dossieroverdrachten tussen huisartseninformatiesystemen vormen al jarenlang een uitdaging. Wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe kunnen deze worden opgelost ?
Of moet de oplossing elders vandaan komen zoals de ontwikkeling van een nieuwe standaard? De projectleider van Stichting ION neemt je mee in de do’s and dont’s van de elektronische dossieroverdracht en geeft je tevens een doorkijkje naar de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe standaarden hiervoor.

Leerdoelen
Effectiviteit verbeteren van de dossieroverdracht.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, doktersassistenten.

5 | SESSIE

Door: Roxanne Nievergeld, Lead implementaties Luscii praktijk en Freek Baars, Lead Luscii praktijk

Telemonitoring in de huisartsenpraktijk: wat is de impact voor de zorgverlener en de patiënt?
Telemonitoring heeft zich inmiddels bewezen in de tweede lijn, maar wat betekent deze nieuwe manier van zorg voor de huisartsenpraktijk? Hoe implementeer je dit op een manier dat het zinvol kan worden ingezet? Waar moet je aan denken als je dit schaalbaar wilt opzetten? Wat vraag je van de patiënt en kan iedereen wel meedoen? Heeft het invloed op de relatie met de patiënt? Hoe hangt dit samen met andere initiatieven in de regio? In deze interactieve sessie gaan wij met ervaringsdeskundigen uit de praktijk dieper in op wat dit nou betekent voor de organisatie in de praktijk, welk effect het heeft op de relatie met de patiënt en de factoren om dit succesvol vorm te geven voor jouw patiënten.

Leerdoelen
Inzicht in de mogelijkheden van de inzet telemonitoring.

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers

6 | SESSIE

Door: Ellen Ophoff, Projectleider Digitalisering Netwerkzorg Amsterdamse Huisartsenalliantie

 

Netwerkzorg – do en dont’s 
Meer zorgvraag en minder zorgaanbod: Hoe houden we de kwaliteit van zorg op peil? De Amsterdamse Huisartsenalliantie heeft zich binnen het programma Versnelling Digitalisering aangesloten bij de stedelijke keuze voor een gezamenlijk netwerkzorgplatform. Op dit platform werken zorgprofessionals van verschillende domeinen samen rond de zorgvraag van een patiënt (vaak de kwetsbare oudere). Zo kunnen partijen eenvoudig informatie uitwisselen, snel onderling afstemmen en de patiënt en/of mantelzorg betrekken in het proces. In deze sessie gaan we in op de geleerde lessen van de afgelopen jaren. Wie maken er gebruik van het platform? Wat zijn de ervaringen vanuit de huisartsenpraktijk? Hoe verhoudt netwerkzorg zich tot ketenzorg? En welke succesfactoren en belemmeringen komen we bij de implementatie tegen? De sessie is deels interactief, zodat deelnemers ook hun eigen ervaringen en tips rond netwerksamenwerking kunnen delen. antwoorden.

Leerdoelen
Inzicht in de landelijke ontwikkelingen rond netwerkzorg.
Praktische handvatten voor netwerksamenwerking.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en andere belangstellenden.

7 | SESSIE

Door: Menno Riemeijer, huisarts, lid van de beheergroep Medicatieoverdracht en Josina Thibaudier, project-/praktijkmanager voor (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken
Directeur ExpertDoc BV

Medicatieproces – wat verandert er voor de huisartsenpraktijk?
LHV, NHG en InEen werken gezamenlijk als sector Huisartsenzorg -samen met andere partijen- in het landelijke programma Medicatieoverdracht (https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/) aan het verbeteren en vernieuwen van het medicatieproces. Het doel is dat alle bij de patiënt betrokken zorgverleners altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht van patiënten hebben. Er is met input van het NHG een nieuwe set aan berichten bedacht die uitgewisseld moeten worden om dit te bereiken. De komende twee jaar wordt in twee regio’s (Rijnmond en Friesland) in een beperkte setting praktijkervaring opgedaan waarna -met de geleerde lessen- een landelijke uitrol zal plaatsvinden. In deze sessie nemen we je op een interactieve manier mee. Wat hebben we tot dusverre geleerd en wat verandert er nu concreet voor uw praktijk wanneer het medicatieproces landelijk wordt uitgerold? Waar zetten wij als huisartsenkoepels op in en hoe zien wij de verandering tot stand komen? Is er meer nodig dan het uitwisselen van berichten? We doorlopen enkele ‘use cases’ en delen praktijkervaringen die huisartsen al hebben opgedaan. Bijvoorbeeld over veranderingen in het HIS, het voorschrijven, communicatie met apothekers en specialisten, verifiëren van het medicatiegebruik van patiënten maar ook nieuwe inzichten. Tijdens een interactief workshopgedeelte kunt u vervolgens meedenken, meepraten en uw gedachten over dit belangrijke onderwerp aanscherpen.

Leerdoelen
Inzicht krijgen in ervaringen Medicatieproces tot nu toe.
Inzicht krijgen in veranderingen voor de huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Iedereen in de huisartsenpraktijk die betrokken is bij het medicatieproces.

8 | SESSIE

Door: Volgt, volgt 


Van data naar informatie
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Volgt.

9 | SESSIE

Door: Pim Volkert, Coördinator klinische data architectuur en opleider klinische informatica aan de TU/e.

Eenheid van taal – het hoe en waarom
Voor samenwerken in ketens, netwerken en met de patiënt zijn afspraken op verschillende niveaus nodig: proces-, informatie- en techniekniveau. Waar er vaak al goede afspraken zijn op proces- en techniekniveau gaat het met het uitwisselen van informatie op zijn zacht gezegd stroef. Het ontbreekt aan eenheid van taal. Veel overtypen is slechts een van het gevolgen. In deze sessie zal Pim Volkert vanuit het grote plaatje inzoomen op de Eenheid van Taal problematiek. Moet iedereen dezelfde taal gaan spreken? (Spoiler: nee). Maar wat dan? Wat is de huidige problematiek? Waar wordt aan gewerkt? Gaat AI ons helpen? Ontwikkelingen zullen in nationaal en internationaal perspectief beschouwd worden.
trucs!

Leerdoelen
Met kleine oefeningen zullen deelnemers ervaren hoe eenheid van taal kan werken. Voor henzelf, het netwerk en niet in de laatste plaats de patiënt. In de eigen taal.

Doelgroep
Alle medewerkers van huisartsenpraktijken.

10 | SESSIE

Door: Suzan Gipmans, Productspecialist bij Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP (links) en MadeleineSirks, Productmanager Farmacotherapie bij Z-index

Medicatiebewaking op maat met medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s)
De huidige medicatiebewaking geeft vaak onnodige signalen. Dat moet beter kunnen! Daarom wordt de medicatiebewaking in de G-Standaard vernieuwd. Met als doel het aantal onnodige signalen te verminderen, en nieuwe risico’s te kunnen signaleren die nu buiten beeld blijven. Deze vernieuwde medicatiebewaking is gebaseerd op medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s). Hoe maakt de G-Standaard de medicatiebewaking specifieker? Door meer patiëntgegevens bij de medicatiebewaking te betrekken. Zoals leeftijd, labwaarden, indicaties, etc. In deze workshop worden de achtergronden van de MFB’s toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt in samenwerking met een huisarts inzicht gegeven in de verschillen tussen de klassieke en de nieuwe situatie. Deze voorbeelden zijn toegespitst op labwaarden.

Leerdoelen
Inzicht in hoe MFB’s werken.
Inzicht in wat dit voor de eigen praktijk betekent.
Kennis van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.

Doelgroep
Huisartsen (niet-Medicom gebruikers).

11 | SESSIE

Door: Joris van Driel, huisarts en CMIO bij EersteLijnsZorgZoetermeer

Proactieve zorgplanning anno 2024
Proactieve ZorgPlanning, wat is dat nou en wat kan ik er mee? Hoe regel ik het in mijn praktijk en regio? In deze sessie word je op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en hoor je de mogelijkheden die er momenteel in Nederland zijn met betrekking tot proactieve zorgplanning.

Leerdoelen
Hoe kan ik Proactieve ZorgPlanning gaan toepassen in de praktijk en regio.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten,  praktijkmanagers en andere geïnteresseerden.,

12 | SESSIE

Door: Maret Zonneveld, (Kader)huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG

Zelfmetingen
Steeds meer patiënten voeren zelfmetingen uit. Dat heeft veel praktische voordelen en kan gezondheidswinst opleveren voor de patiënt. Het kan echter ook leiden tot overbelasting van de zorgverlener of gezondheidsrisico’s. Hoe pluk je de voordelen en minimaliseer je de nadelen? In deze workshop komen de randvoorwaarden voor verantwoord inzetten van zelfmetingen, gebaseerd op het nieuwe NHG-standpunt zelfmetingen, aan de orde. Verder wordt een vooruitblik gegeven op hoe het HIS je bij het inzetten van zelfmetingen kan ondersteunen.

Leerdoelen
Leren kennen van randvoorwaarden voor het inzetten van zelfmetingen in de huisartsenpraktijk en van de visie op de ondersteuning hiervan door het HIS.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten, praktijkmanagers

13 | SESSIE

Door: Suzanne Verheijden, Programmamanager digitale vaardigheden en strategisch innovatie-adviseur (links) en Sofia Bosch, Verpleegkundige en CNIO Twentse huisartsenzorg SHT-THOON & FEA

Je praktijk digivaardig met de digicoach
Midden in de uitdagingen van de huisartsenzorg biedt de opkomst van digitale mogelijkheden een kans. Om toch goede zorg te kunnen blijven leveren, wordt steeds meer gekeken naar waar dat digitaal kan. Daar moet je de praktijk wel op voorbereiden. Maar hoe doe je dat? Een digicoach in de praktijk kan je helpen je praktijk en medewerkers digitaal fit te maken en voorbereiden op de toekomst. Ontdek met Suzanne en Sofia hoe je zelf of een medewerker in je praktijk een digicoach kan worden en hoe deze coach kan bijdragen aan het vergroten van de digitale fitheid van je praktijk. En hoe deze je praktijk kan ondersteunen, zodat digifit worden ook gewoon leuk is!

Leerdoelen
Deelnemer weet wat het nut en de noodzaak is van digitale vaardigheden binnen de eerstelijnszorg.
Deelnemer weet wat de succesfactoren zijn van een aanpak digitale vaardigheden in de praktijk.
Deelnemer weet wat een digicoach is.
Deelnemer weet over welke competenties een digicoach beschikt.
Deelnemer weet wat de taken zijn van een digicoach.
Deelnemer weet wat een digicoach nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
Deelnemer heeft geoefend met een belangrijke competentie: moeilijke dingen makkelijk maken.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten, praktijkmanagers en andere geinteresseerden. 

14 | SESSIE

Door: Volgt, volgt

De digitale groene kaart
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers

15 | SESSIE

Door: Melissa de Zeeuw, doktersassistente en Peter Dekkers, huisarts Huisartsenpraktijk Matenpark

 

Niet-fysieke consulten
Huisart Peter Dekkers neemt je mee in een nieuwe manier van werken. Ervaar wat het effect is op je praktijkvoering en consultorganisatie wanneer je gebruik gaat maken van AI ondersteunde communicatie. Peter neemt je mee in zijn verhaal van het starten van een 0 praktijk 6 jaar geleden, het appen met patiënten en nu het inzetten van PraatmetdeDokter. Waar loop je tegenaan, wat levert het je op en hoe ervaren de assistentes deze verandering? Assistente Melissa, vertelt wat de impact van PraatmetdeDokter is op haar werk als assistente. Peter en Melissa zullen gedurende de sessie praktijkvoorbeelden presenteren en bieden de deelnemers de gelegenheid om de tool zelf uit te proberen, zowel tijdens als na de presentatie.​

Leerdoelen
Anders werken in de praktijk. Messaging, toekomstperspectief.

Doelgroep
Huisartsen,  praktijkmanagers, assistenten, praktijkondersteuners en overige geïnteresseerden.

16 | SESSIE

Door: Huib Hezemans, Senior adviseur ICT huisartsenzorg bij het NHG (links) en Stijn van den Broek, programmaleider E-health & Innovation Thuisarts.nl

Digitale triage: handig. En veilig… Toch? – Beoordeling van digitale zorgtoepassingen
Digitale triage’ wordt steeds vaker gepresenteerd als dé of als één van de oplossingen voor tekorten in de zorg. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? En hoe veilig is het? En kan en mag dat zo maar? Aan de hand van dit voorbeeld en met deze vragen bieden wij in deze sessie een aantal praktische handvatten en vertellen we wat er landelijk gebeurt en wat al bekend is. Zodat je voor je eigen praktijk beter gefundeerde keuzes kan maken of reageren op verzoeken voor ‘pilots’ of mede-ontwikkeling van ook andere digitale zorgtoepassingen. Want kwaliteitsaspecten, wet- en regelgeving moeten voldoende geborgd zijn om apps in te zetten.
En natuurlijk zijn we benieuwd naar uw vragen en ervaringen. 

Leerdoelen
Deelnemers zijn bekend met toepasbaarheid van Digitale triage in de huisartsenpraktijk en landelijke ontwikkelingen en informatiebronnen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

17 | SESSIE

Door: Thea Duijnhoven, Strategisch adviseur/projectleider Pharos

Lokale samenwerking voor ondersteuning bij digitale zorg
De zorg wordt steeds digitaler en er is steeds meer hulp. Wat maakt dat mensen hulp gaan zoeken bij hun vragen rondom digitale zorg? Welke organisaties zijn nodig in de wijk om samen de inwoner op weg te helpen, en hoe maak je digitale vaardigheden bespreekbaar als zorgverlener? In deze sessie deelt Thea Duijnhoven, strategisch adviseur bij Pharos, kennis over het versterken van digitale vaardigheden van patiënten en ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg. Ook is ruimte om goede voorbeelden onderling uit te wisselen. 

Leerdoelen
Kennis over hulpvragen van patiënten bij digitale zorg.
Bespreekbaar maken van digitale vaardigheden.
Kennis opdoen over ondersteuningsmogelijkheden.
Samenwerkingsverbanden opzetten op lokaal niveau.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

18 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – ADEPD
In deze workshop vertalen we de NHG Richtlijnen voor Adequate dossiervorming met het elektronisch patiëntdossier (ADEPD) naar MicroHIS. We vertellen je wat de best practices in MicroHIS zijn om de ADEPD-richtlijnen te volgen. In theorie zou hetgeen wij te vertellen hebben allemaal open deuren moeten zijn. We hopen echter je toch te kunnen bijpraten over de zaken waar je mogelijk minder vaak mee in aanraking komt. De ADEPD-richtlijnen variëren van behandelgrenzen tot verwijsbrieven en raken zodoende nagenoeg het volledige patiëntendossier. 

Leerdoelen
Efficiënt werken met MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

19 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – Communicatie met de patiënt
Communicatie met de patiënt is essentieel voor goede huisartsenzorg. MicroHIS ondersteunt meerdere vormen van communicatie met de patiënt. Het patiënten portaal, maar ook het PGO speken hier nadrukkelijk een grote rol in. In deze sessie krijg je te horen welke mogelijkheden het portaal en de PGO bieden voor de communicatie met de patiënt (eConsult, afspraak maken (inclusief videoafspraak), medicatie herhalen en dossier inzien). 

Leerdoelen
Optimaal gebruik van portaal en PGO.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

20 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

 

 

 

MicroHIS – Nieuwe ontwikkelingen
Zoals gebruikelijk vertellen we tijdens deze workshop wat het afgelopen jaar nieuw is in MicroHIS. Aangezien we het afgelopen jaar voornamelijk bezig geweest zijn met het implementeren van het nieuwe medicatieproces (MP9) leggen we tijdens deze bijeenkomst graag uit waarom we meedoen als kickstart deelnemer, en wat voor u de voordelen zijn van dit nieuwe medicatieproces. Daarnaast vertellen we ook wat nieuw is in MicroHIS.

Leerdoelen
Nieuwe mogelijkheden MicroHIS beter gebruiken en inzicht krijgen in het nieuwe medicatieproces.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

21 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

 

 

 

Sanday (Scipio) – ADEPD
Volgt

Leerdoelen
volgt

Doelgroep
Gebruikers

22 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY – Communicatie met de patiënt
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers

23 | SESSIE

Verzorgd door Promedico

 

 

 

Sanday – Nieuwe ontwikkelingen
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers Promedico

24 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY (Promedico ASP) – ADEPD
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers Sanday (Promedico ASP)

25 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY (Promedico ASP) – Communicatie met de patiënt
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers Sanday (Promedico ASP)

26 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY (Promedico ASP) – Nieuwe ontwikkelingen
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers Sanday (Promedico ASP)

27 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – ADEPD
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

28 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Communicatie met de patiënt
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Huisartsen CGM HUISARTS.

29 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Nieuwe ontwikkelingen
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

30 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – ADEPD
Volgt.

Leerdoelen
Tekst volgt.

Doelgroep
Gebruikers Medicom

31 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Communicatie met de patiënt
Volgt.

Leerdoelen
Volgt. 

Doelgroep
Gebruikers Medicom

32 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Nieuwe ontwikkelingen
Volgt.

Leerdoelen
Volgt.

Doelgroep
Gebruikers

In de lunchpauze zal een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Volgt.

Smaakt dit naar meer? Tot in de lunchpauze!