SESSIES 

Hieronder de sessies die zijn aangeboden op het NedHIS congres van 20 maart 2024.

1 | SESSIE
Door: Anna Schmaal, praktijkmanager bij Huisartsen Ondersteuning Zuid Kennemerland (HOZK)

Een overzichtelijk kwaliteitssysteem
Hoe houd je eenvoudig overzicht op allerlei belangrijke zaken, zonder dat je moet zoeken naar documenten? Hoe zorg je ervoor dat je als nieuwe praktijkmanager snel de belangrijkste zaken in beeld hebt? In deze sessie laten we een zelfontwikkeld kwaliteits- en managementsysteem zien die eenvoudig in gebruik is en makkelijk aan te passen aan de situatie van de praktijk. Het is geen softwaresysteem, maar een bundeling van tabbladen in Excel. Eén document is toegankelijk voor de hele praktijk en de ander alleen voor het management vanwege privacy gevoelige informatie. Beide documenten zijn te gebruiken voor de accreditatie van de praktijk en helpen ondersteunend.

Leerdoelen
Overzicht krijgen op het gebied van kwaliteitsregistratie en allerlei andere zaken in de huisartsenpraktijk.
Uitwisselen van ideeën.

Doelgroep
Praktijkmanagers en andere geïnteresseerden (huisartsen, praktijkondersteuners en assisstenten).

2 | SESSIE
Door:  Prof. Dr. Martijn Schut (links), Prof. Dr. Henk van Weert, Amsterdam UMC

Artificial Intelligence in huisartsinformatiesystemen | Transformeren van de Toekomst van de zorg
Artificiële Intelligentie (AI) heeft de potentie om de huisartsenzorg te revolutioneren door middel van geavanceerde informatiesystemen. Deze systemen kunnen de efficiëntie vergroten, diagnostische nauwkeurigheid verbeteren en de patiëntenzorg optimaliseren. Met AI-gestuurde huisartsinformatiesystemen kunnen repetitieve taken geautomatiseerd worden, waardoor zorgverleners meer tijd krijgen voor directe interactie met patiënten. Daarnaast kunnen ze relevante medische gegevens analyseren en voorspellingen doen, waardoor vroegtijdige detectie van ziekten mogelijk is. Deze innovaties dragen bij aan een gepersonaliseerde aanpak in de huisartspraktijk en ondersteunen zorgprofessionals bij het nemen van weloverwogen beslissingen. De integratie van AI in huisartsinformatiesystemen belooft daarmee een geavanceerde, efficiënte en patiëntgerichte benadering van gezondheidszorg.

Leerdoelen
Begrip van AI in het kader van de huisartsenzorg.
Bekend met de mogelijkheden en obstakels van toepassing van AI in de huisartsenzorg.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

3 | SESSIE

Door:  Bart Timmers, huisarts bij huisartsenpraktijk Timmers & de Roo

Een huisarts met pit is digitaal fit!
Nederland telt 5 miljoen kenniswerkers, waartoe ook huisartsen behoren. Digitale fitheid is een beweging die tijd, energie en slagkracht wil terugwinnen door te focussen op 5 pijlers: 1) Digitaal bewustzijn, 2) digitale hygiëne, 3) digitale vaardigheid, 4) persoonlijk kennismanagement en 5) persoonlijke groei (met ondersteuning van technologie). Bart Timmers is huisarts in ‘s-Heerenberg en enthousiast ambassadeur van de beweging. In deze inleidende presentatie geïllustreerd met praktisch toepasbare tips, zal hij laten zien wat de pijlers voor het dagelijks werk van de huisarts betekenen en waarom deze pijlers zo belangrijk zijn.
Doelmatig dokteren met pit? Word digitaal fit!

Leerdoelen:
Kennismaken met het begrip “digitale fitheid” en de relatie leggen met het dagelijks werk.
Kennismaken met een paar slimme tools voor de praktijk. De presentatie is een inleiding, met tips voor een vervolg. houden.

Doelgroep:
Huisartsen, praktijkmedewerkers

4 | SESSIE

Door: Marcel Leijten,
projectleider Stichting ION

Tips dossieroverdracht
Elektronische dossieroverdrachten tussen huisartseninformatiesystemen vormen al jarenlang een uitdaging. Wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe kunnen deze worden opgelost ?
Of moet de oplossing elders vandaan komen zoals de ontwikkeling van een nieuwe standaard? De projectleider van Stichting ION neemt je mee in de do’s and dont’s van de elektronische dossieroverdracht en geeft je tevens een doorkijkje naar de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe standaarden hiervoor.

Leerdoelen
Effectiviteit verbeteren van de dossieroverdracht.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, doktersassistenten.

5 | SESSIE

Door: Roxanne Nievergeld, Lead implementaties Luscii praktijk en Stijn de Ruijter, huisarts bij huisartsenpraktijk Veilinghaven te Utrecht

Telemonitoring in de huisartsenpraktijk: wat is de impact voor de zorgverlener en de patiënt?
Telemonitoring heeft zich inmiddels bewezen in de tweede lijn, maar wat betekent deze nieuwe manier van zorg voor de huisartsenpraktijk? Hoe implementeer je dit op een manier dat het zinvol kan worden ingezet? Waar moet je aan denken als je dit schaalbaar wilt opzetten? Wat vraag je van de patiënt en kan iedereen wel meedoen? Heeft het invloed op de relatie met de patiënt? Hoe hangt dit samen met andere initiatieven in de regio? In deze interactieve sessie gaan wij met ervaringsdeskundigen uit de praktijk dieper in op wat dit nou betekent voor de organisatie in de praktijk, welk effect het heeft op de relatie met de patiënt en de factoren om dit succesvol vorm te geven voor jouw patiënten.

Leerdoelen
Inzicht in de mogelijkheden van de inzet telemonitoring.

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers

6 | SESSIE

Door: Ellen Ophoff, Projectleider Digitalisering Netwerkzorg Amsterdamse Huisartsenalliantie

 

Netwerkzorg – do en dont’s
Meer zorgvraag en minder zorgaanbod: Hoe houden we de kwaliteit van zorg op peil? De Amsterdamse Huisartsenalliantie heeft zich binnen het programma Versnelling Digitalisering aangesloten bij de stedelijke keuze voor een gezamenlijk netwerkzorgplatform. Op dit platform werken zorgprofessionals van verschillende domeinen samen rond de zorgvraag van een patiënt (vaak de kwetsbare oudere). Zo kunnen partijen eenvoudig informatie uitwisselen, snel onderling afstemmen en de patiënt en/of mantelzorg betrekken in het proces. In deze sessie gaan we in op de geleerde lessen van de afgelopen jaren. Wie maken er gebruik van het platform? Wat zijn de ervaringen vanuit de huisartsenpraktijk? Hoe verhoudt netwerkzorg zich tot ketenzorg? En welke succesfactoren en belemmeringen komen we bij de implementatie tegen? De sessie is deels interactief, zodat deelnemers ook hun eigen ervaringen en tips rond netwerksamenwerking kunnen delen. 

Leerdoelen
Inzicht in de landelijke ontwikkelingen rond netwerkzorg.
Praktische handvatten voor netwerksamenwerking.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en andere belangstellenden.

7 | SESSIE

Door: Menno Riemeijer, huisarts, lid van de beheergroep Medicatieoverdracht en Josina Thibaudier, project-/praktijkmanager voor (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken

Medicatieproces – wat verandert er voor de huisartsenpraktijk?
LHV, NHG en InEen werken gezamenlijk als sector Huisartsenzorg -samen met andere partijen- in het landelijke programma Medicatieoverdracht (https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/) aan het verbeteren en vernieuwen van het medicatieproces. Het doel is dat alle bij de patiënt betrokken zorgverleners altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht van patiënten hebben. Er is met input van het NHG een nieuwe set aan berichten bedacht die uitgewisseld moeten worden om dit te bereiken. De komende twee jaar wordt in twee regio’s (Rijnmond en Friesland) in een beperkte setting praktijkervaring opgedaan waarna -met de geleerde lessen- een landelijke uitrol zal plaatsvinden. In deze sessie nemen we je op een interactieve manier mee. Wat hebben we tot dusverre geleerd en wat verandert er nu concreet voor uw praktijk wanneer het medicatieproces landelijk wordt uitgerold? Waar zetten wij als huisartsenkoepels op in en hoe zien wij de verandering tot stand komen? Is er meer nodig dan het uitwisselen van berichten? We doorlopen enkele ‘use cases’ en delen praktijkervaringen die huisartsen al hebben opgedaan. Bijvoorbeeld over veranderingen in het HIS, het voorschrijven, communicatie met apothekers en specialisten, verifiëren van het medicatiegebruik van patiënten maar ook nieuwe inzichten. Tijdens een interactief workshopgedeelte kunt u vervolgens meedenken, meepraten en uw gedachten over dit belangrijke onderwerp aanscherpen.

Leerdoelen
Inzicht krijgen in ervaringen Medicatieproces tot nu toe.
Inzicht krijgen in veranderingen voor de huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Iedereen in de huisartsenpraktijk die betrokken is bij het medicatieproces.

8 | SESSIE

Door: Nicolette de Keizer, Hoofd afd. Klinische Informatiekunde en directeur opleiding Health Informatics en Ronald Cornet, UHD afd. Klinische Informatiekunde, docent/coördinator opleiding Health Informatics.


Data van vandaag gebruiken voor de zorg van morgen
Nicolette en Ronald nemen je mee naar de diepe krochten van je HIS. Vastgelegde zorgdata kan helpen om kwaliteit van zorg te verbeteren. Echter in de praktijk, zijn er tal van barrières waardoor dit lastig is. In deze sessie bespreken we wat het verschil is in primair en secundair gebruik van zorggegevens. We inventariseren met elkaar waaraan goede zorggegevens kunnen bijdragen, zoals medicatiefouten voorkomen of automatisch de doelgroep voor de griepprik oproepen. We illustreren wat er fout kan gaan als zorggegevens niet goed worden vastgelegd en dat dit snel erger wordt als er meerdere gegevens binnen het hergebruiksdoel fout of incompleet zijn. We sluiten af met enkele maatregelen die we kunnen nemen om de gegevensvastlegging te optimaliseren. Met andere woorden wat is de waarde van de juiste data. Goed registreren doe je samen met de hele praktijk!

Leerdoelen
Wat is de waarde van de juiste data.
Hoe registreer je data zodat je daarmee de zorg kunt verbeteren.

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers, praktijkondersteuners en andere geinteresseerden.

9 | SESSIE

Door: Pim Volkert, Coördinator klinische data architectuur en opleider klinische informatica aan de TU/e.

Eenheid van taal – het hoe en waarom
Voor samenwerken in ketens, netwerken en met de patiënt zijn afspraken op verschillende niveaus nodig: proces-, informatie- en techniekniveau. Waar er vaak al goede afspraken zijn op proces- en techniekniveau gaat het met het uitwisselen van informatie op zijn zachtsgezegd stroef. Het ontbreekt aan eenheid van taal. Veel overtypen is slechts een van het gevolgen. In deze sessie zal Pim Volkert vanuit het grote plaatje inzoomen op de Eenheid van Taal problematiek. Moet iedereen dezelfde taal gaan spreken? (Spoiler: nee). Maar wat dan? Wat is de huidige problematiek? Waar wordt aan gewerkt? Gaat AI ons helpen? Ontwikkelingen zullen in nationaal en internationaal perspectief beschouwd worden.

Leerdoelen
Met kleine oefeningen zullen deelnemers ervaren hoe eenheid van taal kan werken. Voor henzelf, het netwerk en niet in de laatste plaats de patiënt. In de eigen taal.

Doelgroep
Alle medewerkers van huisartsenpraktijken.

10 | SESSIE

Door: Suzan Gipmans, Productspecialist bij Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP (links) en MadeleineSirks, Productmanager Farmacotherapie bij Z-index

Medicatiebewaking op maat met medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s)
De medicatiebewaking in de G-Standaard is in beweging. We bevinden ons midden in de overgang naar Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Het doel is medicatiebewaking op maat. Zonder onnodige signalen en specifiek voor de betreffende patiënt. Daarnaast bieden MFB’s de mogelijkheid om potentiële risico’s te signaleren. Door slim gebruik te maken van patiëntgegevens (zoals leeftijd, labwaarden en indicaties) wordt dit bewerkstelligd. Maar wat zijn MFB’s eigenlijk, wat merk ik hiervan in de praktijk en waar staan we nu? Deze vragen komen aan bod tijdens de workshop. Aan de hand van voorbeelden worden de verschillen tussen de klassieke medicatiebewaking en de nieuwe situatie geïllustreerd. Daarnaast blikken we terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en kijken we vooruit.

Leerdoelen
Inzicht in hoe MFB’s werken.
Inzicht in wat dit voor de eigen praktijk betekent.
Kennis van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.

Doelgroep
Huisartsen (niet-Medicom gebruikers).

11 | SESSIE

Door: Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde LUMC, Toon Wezenberg, Expert interoperabiliteit Stichting CareCodex (foto rechtsboven) en Joris van Driel, huisarts en CMIO bij EersteLijnsZorgZoetermeer

Proactieve ZorgPlanning anno 2024 – Landelijke digitale uitwisseling – utopie?
Advance care planning (ACP) of Proactieve zorgplanning (PZP), wat is het en wat kan ik er mee? Hoe regel ik het in mijn praktijk en regio? In deze sessie word je op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en hoor je mogelijkheden die er momenteel in Nederland ontwikkeld worden met betrekking tot digitale uitwisseling van behandel wensen en -grenzen van jouw patiënt, zoals die voortkomen uit het proces van proactieve zorg planning.

Leerdoelen
Wat is het belang van PZP.
Wat zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden om digitaal uit te wisselen.
Hoe kan je PZP gaan toepassen en registreren om digitale uitwisseling mogelijk te maken.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten,  praktijkmanagers en andere geïnteresseerden.

12 | SESSIE

Door: Gert Koelewijn, Productmanager Nictiz en Erica Bastiaanssen, Senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG 

Nieuwe generatie gegevensuitwisselingen huisartsenzorg
De huidige gegevensuitwisseling loopt tegen grenzen aan. Voor aanpassingen zijn andere standaarden nodig. De tijdelijke stelselhouder (VWS) heeft besloten dat de uitwisseling van gegevens moet plaatsvinden met een generieke technische uitwisselstandaard: HL7 FHIR. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de huidige uitwisselingen tussen huisartsen onderling, andere zorgverleners en de patiënt? Wat is de huidige problematiek? Welke voordelen biedt gegevensuitwisseling op basis van nieuwe standaarden voor huisartsen? Wat is de impact van deze overgang? Graag bespreken we deze vernieuwing met medewerkers uit de huisartsenpraktijk.

Leerdoelen
Inzicht in de voordelen van het gestandaardiseerd uitwisselen.
Inzicht in de generieke manier van verwijzen naar paramedicus, medisch specialist en GGZ.
Inzicht in de meerwaarde van de nieuwe dossieroverdracht.
Inzicht in de gegevens die in de waarneemsituatie worden uitgewisseld.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en andere geïnteresseerden.

 

13 | SESSIE

Door: Suzanne Verheijden, Programmamanager digitale vaardigheden en strategisch innovatie-adviseur (links) en Sofia Bosch, Verpleegkundige en CNIO Twentse huisartsenzorg SHT-THOON & FEA

Je praktijk digivaardig met de digicoach
Midden in de uitdagingen van de huisartsenzorg biedt de opkomst van digitale mogelijkheden een kans. Om toch goede zorg te kunnen blijven leveren, wordt steeds meer gekeken naar waar dat digitaal kan. Daar moet je de praktijk wel op voorbereiden. Maar hoe doe je dat? Een digicoach in de praktijk kan je helpen je praktijk en medewerkers digitaal fit te maken en voorbereiden op de toekomst. Ontdek met Suzanne en Sofia hoe je zelf of een medewerker in je praktijk een digicoach kan worden en hoe deze coach kan bijdragen aan het vergroten van de digitale fitheid van je praktijk. En hoe deze je praktijk kan ondersteunen, zodat digifit worden ook gewoon leuk is!

Leerdoelen
Deelnemer weet wat het nut en de noodzaak is van digitale vaardigheden binnen de eerstelijnszorg.
Deelnemer weet wat de succesfactoren zijn van een aanpak digitale vaardigheden in de praktijk.
Deelnemer weet wat een digicoach is.
Deelnemer weet over welke competenties een digicoach beschikt.
Deelnemer weet wat de taken zijn van een digicoach.
Deelnemer weet wat een digicoach nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
Deelnemer heeft geoefend met een belangrijke competentie: moeilijke dingen makkelijk maken.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten, praktijkmanagers en andere geinteresseerden. 

14 | SESSIE

Door: Caroline Norg, Huisarts te Haelen en Wilfred de Boer, huisarts te Almelo. Beide zijn tevens CMIO

Laat het HIS voor je werken
In de waan van de dag even snel een verslag maken van je consult. Een beetje nog zoals de oude groene kaart. Maar het HIS is zoveel meer dan de oude groene kaart.  En het HIS kan je op heel veel manieren ondersteunen. Maar daar heeft het een klein beetje hulp bij nodig. Met de juiste input helpt het HIS je niet alleen tijdens het spreekuur. Denk aan benchmarking, een soepele dossier overdracht, de juiste oproepen op het juiste moment, personele bezetting. Waar is winst te behalen in kwaliteit. Is het kosteneffectief om een SOH op te leiden. Hoe maak je ruimte voor MTVP? We laten met praktische voorbeelden zien hoe data uit je HIS ondersteunen bij de consult- en praktijkvoering. En heb jij ook nog ideeën waarbij het HIS je kan helpen?

Leerdoelen
Inzicht hoe juist gebruik van het HIS helpt bij consultvoering en praktijkmanagement.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers

15 | SESSIE

Door: Melissa de Zeeuw, doktersassistente en Peter Dekkers, huisarts Huisartsenpraktijk Matenpark

 

Digitale anamnese, wat levert het op? 
Huisart Peter Dekkers neemt je mee in een nieuwe manier van werken. Ervaar wat het effect is op je praktijkvoering en consultorganisatie wanneer je gebruik gaat maken van AI ondersteunde communicatie. Peter neemt je mee in zijn verhaal van het starten van een 0 praktijk 6 jaar geleden, het appen met patiënten en nu het inzetten van PraatmetdeDokter. Waar loop je tegenaan, wat levert het je op en hoe ervaren de assistentes deze verandering? Assistente Melissa, vertelt wat de impact van PraatmetdeDokter is op haar werk als assistente. Peter en Melissa zullen gedurende de sessie praktijkvoorbeelden presenteren en bieden de deelnemers de gelegenheid om de tool zelf uit te proberen, zowel tijdens als na de presentatie.​

Leerdoelen
Anders werken in de praktijk. Messaging, toekomstperspectief.

Doelgroep
Huisartsen,  praktijkmanagers, assistenten, praktijkondersteuners en overige geïnteresseerden.

16 | SESSIE

Door: Huib Hezemans, Senior adviseur ICT huisartsenzorg bij het NHG (links) en Stijn van den Broek, programmaleider E-health & Innovation Thuisarts.nl

Digitale triage: handig. En veilig… Toch? – Beoordeling van digitale zorgtoepassingen
Digitale triage’ wordt steeds vaker gepresenteerd als dé of als één van de oplossingen voor tekorten in de zorg. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? En hoe veilig is het? En kan en mag dat zo maar? Aan de hand van dit voorbeeld en met deze vragen bieden wij in deze sessie een aantal praktische handvatten en vertellen we wat er landelijk gebeurt en wat al bekend is. Zodat je voor je eigen praktijk beter gefundeerde keuzes kan maken of reageren op verzoeken voor ‘pilots’ of mede-ontwikkeling van ook andere digitale zorgtoepassingen. Want kwaliteitsaspecten, wet- en regelgeving moeten voldoende geborgd zijn om apps in te zetten.
En natuurlijk zijn we benieuwd naar uw vragen en ervaringen. 

Leerdoelen
Deelnemers zijn bekend met toepasbaarheid van Digitale triage in de huisartsenpraktijk en landelijke ontwikkelingen en informatiebronnen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

17 | SESSIE

Door: Thea Duijnhoven, Strategisch adviseur/projectleider Pharos

Lokale samenwerking voor ondersteuning bij digitale zorg
De zorg wordt steeds digitaler en er is steeds meer hulp. Wat maakt dat mensen hulp gaan zoeken bij hun vragen rondom digitale zorg? Welke organisaties zijn nodig in de wijk om samen de inwoner op weg te helpen, en hoe maak je digitale vaardigheden bespreekbaar als zorgverlener? In deze sessie deelt Thea Duijnhoven, strategisch adviseur bij Pharos, kennis over het versterken van digitale vaardigheden van patiënten en ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg. Ook is ruimte om goede voorbeelden onderling uit te wisselen. 

Leerdoelen
Kennis over hulpvragen van patiënten bij digitale zorg.
Bespreekbaar maken van digitale vaardigheden.
Kennis opdoen over ondersteuningsmogelijkheden.
Samenwerkingsverbanden opzetten op lokaal niveau.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

18 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – ADEPD
In deze workshop vertalen we de NHG Richtlijnen voor Adequate dossiervorming met het elektronisch patiëntdossier (ADEPD) naar MicroHIS. We vertellen je wat de best practices in MicroHIS zijn om de ADEPD-richtlijnen te volgen. In theorie zou hetgeen wij te vertellen hebben allemaal open deuren moeten zijn. We hopen echter je toch te kunnen bijpraten over de zaken waar je mogelijk minder vaak mee in aanraking komt. De ADEPD-richtlijnen variëren van behandelgrenzen tot verwijsbrieven en raken zodoende nagenoeg het volledige patiëntendossier. 

Leerdoelen
Efficiënt werken met MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

19 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – Communicatie met de patiënt
Communicatie met de patiënt is essentieel voor goede huisartsenzorg. MicroHIS ondersteunt meerdere vormen van communicatie met de patiënt. Het patiënten portaal, maar ook het PGO speken hier nadrukkelijk een grote rol in. In deze sessie krijg je te horen welke mogelijkheden het portaal en de PGO bieden voor de communicatie met de patiënt (eConsult, afspraak maken (inclusief videoafspraak), medicatie herhalen en dossier inzien). 

Leerdoelen
Optimaal gebruik van portaal en PGO.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

20 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

 

 

 

MicroHIS – Nieuwe ontwikkelingen
Zoals gebruikelijk vertellen we tijdens deze workshop wat het afgelopen jaar nieuw is in MicroHIS. Aangezien we het afgelopen jaar voornamelijk bezig geweest zijn met het implementeren van het nieuwe medicatieproces (MP9) leggen we tijdens deze bijeenkomst graag uit waarom we meedoen als kickstart deelnemer, en wat voor u de voordelen zijn van dit nieuwe medicatieproces. Daarnaast vertellen we ook wat nieuw is in MicroHIS.

Leerdoelen
Nieuwe mogelijkheden MicroHIS beter gebruiken en inzicht krijgen in het nieuwe medicatieproces.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

21 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

 

 

 

Sanday (Scipio) – ADEPD
Registeren met ADEPD zorgt voor een overzichtelijk medisch dossier. In deze sessie krijg je tips hoe je gebruik kan maken van de functionaliteiten van Scipio om de ADEPD-richtlijnen het beste in te zetten.

Leerdoelen
Kennis en tips voor ADEPD registreren.

Doelgroep
Gebruikers

22 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY – Communicatie met de patiënt
Communicatie met de patiënt vindt allang niet meer alleen in de spreekkamer plaats, de digitale kanalen worden steeds meer gebruikt. Maar hoe gebruik je het e-consult het makkelijkst in jouw praktijk? In deze sessie laten we je zien wat je nu al kan doen en welke nieuwe mogelijkheden er binnenkort komen.

Leerdoelen
Maximaal gebruik van de mogelijkheden rond e-consulten.

Doelgroep
Gebruikers

23 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

 

 

 

Sanday – Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen in ons nieuwste HIS gaan keihard door. In deze sessie praten we je bij over recente ontwikkelingen en krijg je een voorproefje van wat je kan verwachten in het komende jaar.

Leerdoelen
Kennis en tips voor de nieuwe functionaliteiten van Sanday,

Doelgroep
Gebruikers

24 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY (Promedico ASP) – ADEPD
Registeren met ADEPD zorgt voor een overzichtelijk medisch dossier. In deze sessie krijg je tips hoe je gebruik kan maken van de functionaliteiten van ASP om de ADEPD-richtlijnen het beste in te zetten.

Leerdoelen
Kennis en tips voor ADEPD registreren.

Doelgroep
Gebruikers Sanday (Promedico ASP)

25 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY (Promedico ASP) – Communicatie met de patiënt
Communicatie met de patiënt vindt allang niet meer alleen in de spreekkamer plaats, de digitale kanalen worden steeds meer gebruikt. Maar hoe gebruik je het e-consult het makkelijkst in jouw praktijk? In deze workshop laten we je zien wat je nu al kan doen en welke nieuwe mogelijkheden er binnenkort komen.

Leerdoelen
Maximaal gebruik van de mogelijkheden rond e-consulten.

Doelgroep
Gebruikers Sanday (Promedico ASP)

26 | SESSIE

Verzorgd door Sanday

SANDAY (Promedico ASP) – Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen in ASP gaan met volle kracht door. In deze sessie praten we je bij over recente ontwikkelingen en krijg je een voorproefje van wat je kan verwachten in het komende jaar.

Leerdoelen
Kennis en tips voor de nieuwe functionaliteiten van ASP.

Doelgroep
Gebruikers Sanday (Promedico ASP)

27 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – ADEPD
Elke huisartsenpraktijk is dagelijks bezig met registratie in het patiëntendossier. Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) is dus een belangrijk onderwerp waar uw praktijk ongetwijfeld mee bekend is. Maar maakt u wel gebruik van alle mogelijkheden binnen uw HIS? Tijdens deze workshop laten we de mogelijkheden van CGM HUISARTS de revue passeren voor de meest Adequate Dossiervorming. Hierbij volgen we de NHG-richtlijn.

Leerdoelen
Na de workshop ‘ADEPD’ weet je hoe je de meest Adequate Dossiervorming kunt realiseren binnen CGM HUISARTS. Deze informatie kunt u direct in de praktijk toepassen.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

28 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Communicatie met de patiënt
Laat je inspireren: krijg waardevol inzicht in patiëntervaring. Tijdens de sessie vertellen we meer over onderzoeken van patiëntervaringen. Hoe het verzamelen van data verloopt, wat het onderzoek oplevert en hoe praktijkverbetering praktisch kan worden ingezet.  Ook is er aandacht voor de Communicatie met de patiënt en de nulde lijn. Tijdens dit deel van de sessie vertellen we alles over de communicatie met patiënten, het netwerk rondom patiënten en de rol van digitale communicatie.  

Leerdoelen
Na de sessie weet je hoe het meten van patiëntervaringen tijd bespaart en veel waardevolle informatie geeft die je in de praktijk direct kunt toepassen. Ook weet je hoe je de communicatie met de patiënt en de nulde lijn kunt verbeteren

Doelgroep
Huisartsen CGM HUISARTS.

29 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Nieuwe ontwikkelingen
Tijdens deze workshop nemen we je graag mee in onze plannen van 2024. Ook staan diverse eye-openers op het programma. We vertellen je hoe je meer zorgrendement kunt creëren met nieuwe data-inzichten, hoe je slim kunt declareren en hoe je meer tijd gaat besparen aan de balie. Daarnaast laten we zien wat de status is van de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9).  

Leerdoelen
Na de sessie weet je hoe je meer zorgrendement kunt creëren met nieuwe data-inzichten. Ook weet je hoe je slim kunt declareren en hoe je meer tijd kunt besparen aan de balie. 

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

30 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – ADEPD
Ontdek de toekomstige mogelijkheden van AI-gestuurde spraaktechnologie en hoe deze uw consulten met patiënten in de praktijk kan verrijken. Wat betekent dit concreet voor uw praktijk? Tijdens deze sessie delen we inzichten over wat AI kan betekenen voor uw praktijk.

Leerdoelen
Kennis ADEPD registreren.

Doelgroep
Gebruikers Medicom

31 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Communicatie met de patiënt
Tijdens deze sessie worden er diverse oplossingen besproken in het teken van hybride zorg en communicatie met de patiënt. Steeds meer maken patiënt zelf een keuze over het type zorg dat hij/zij wil ontvangen en op welke manier. Verder belichten we de voordelen van samenwerking tussen de verschillende disciplines in de eerstelijnszorg en worden er best practices gedeeld over het gebruik van de eHealth toepassingen MijnGezondheid.net en MedGemak.

Leerdoelen
Na deze lezing heeft u een goed beeld van de oplossingen binnen MijnGezondheid.net en MedGemak om optimaal en efficiënt te kunnen communiceren met uw patiënten vanuit de huisartsenpraktijk. Daarnaast bent u op de hoogte van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie met de patiënt.

Doelgroep
Gebruikers Medicom

32 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Nieuwe ontwikkelingen
In 2024 zetten we belangrijke stappen in de ontwikkeling van online ondersteuning voor huisbezoeken, beschikbaar op mobiel, tablet en laptop. Deze ontwikkeling is gericht op het verbeteren van uw dagelijkse praktijk en het bieden van betere zorg aan uw patiënten. Hiermee wordt het fundament gelegd die in de toekomst uitgebreid zal worden met meerdere functionaliteiten. Bent u geïnteresseerd in hoe deze nieuwe ontwikkelingen mogelijk eruitzien en wat ze voor uw praktijk kunnen betekenen? Dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze sessie.

Leerdoelen
Inzicht in toekomstplannen.

Doelgroep
Gebruikers Medicom

In de lunchpauze zal een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.


Speed-update over MedMij en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Medewerkers van Stichting MedMij ontvangen je tijdens de lunch graag om je wat meer te vertellen over persoonlijke gezondheids-omgevingen (PGO’s). Er zijn inmiddels meer dan een half miljoen Nederlanders die een PGO gebruiken om hun medische gegevens in te zien. In deze speed-update krijg je een overzicht van de laatste ontwikkelingen op PGO-gebied en wat dit voor jouw praktijk en patiënten kan betekenen.

 

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.


‘Meer tijd voor de patiënt, minder voor het toetsenbord’. Het is de paradox van de moderne geneeskunde: elke arts wil meer tijd besteden aan de patiënt, maar het schrijven van medische notities neemt gemiddeld 38% van een consult in beslag. Tegelijk luisteren, vragen stellen, typen en vakjes aanklikken trekken echter een wissel op de concentratie en het beoordelingsvermogen. Koen Bonenkamp, co-founder van Autoscriber, houdt tijdens de lunch een talk over de gebruikersvriendelijke app van Autoscriber. Met behulp van AI wordt het consult automatisch, en in realtime, omgezet in een gestructureerde samenvatting voor het EPD. Inclusief medische codering zoals ICPC of SNOMED-CT. Koen Bonenkamp vertelt je tijdens de talk met welke bronnen de applicatie is getraind, beantwoordt vragen over privacy en veiligheid van de data en welke impact deze gecertificeerde tool op uw werk heeft.

Meer informatie bij de stand van Autoscriber

 

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.


Een doorbraak in de digitale regionale samenwerking: huisartsen kunnen sinds januari 2024 patiënten die (met spoed) Verblijf of Thuiszorg-zorg nodig hebben makkelijk en digitaal aanmelden voor zorgbemiddeling. Deze mijlpaal werd bereikt door een gezamenlijk initiatief in de regio RijnmondNet, en is nu landelijk beschikbaar.

Loop langs bij onze stand als u geïnteresseerd bent in het verder optimaliseren van het verwijzingsproces in uw regio!

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.


Wil jij ook minder telefoontjes vanuit de spoed tussendoor? Het is echt aan het gebeuren! Cees Goossens en Manon Kuilboer praten je bij over de ervaringen met de spoedsamenvatting op SEH en ambulance, gewoon via het LSP.

 

 

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.


Ontdek de kracht van AI en veiligheid voor jouw praktijk! In deze interactieve sessie laten we je zien hoe je efficiënter, veiliger en leuker kunt werken met behulp van Copilot. Copilot is een innovatieve oplossing die je helpt beter te creëren, communiceren en begrijpen. Maar dat is niet alles – we gaan ook dieper in op hoe je de basis op orde kunt hebben voor je beveiliging. We bespreken hoe je jezelf moet wapenen tegen cybercriminaliteit en hoe je kunt voldoen aan alle wet- en regelgeving. Mis deze kans niet om kennis te maken met Copilot en om al je vragen te stellen aan onze experts. Arcus IT is een toonaangevend ICT-bedrijf dat producten en diensten levert op het gebied van werkplek, telefonie, beveiliging, netwerkverbindingen, apparatuur en consultancy.