Het NedHIS-congres heeft op 20 maart 2019 plaatsgevonden.
Hieronder de sessies van 2019.

1 | SESSIE

Door: Jaco van Duivenboden
Senior adviseur eHealth Nictiz

Veiliger mailen in de huisartsenpraktijk
Hoe kun je op een verantwoorde en praktische manier e-mail gebruiken in de huisartsenpraktijk? Door de introductie van de AVG is deze vraag opnieuw actueel geworden. Begin 2019 wordt er een nieuwe norm gepubliceerd over veiliger mailen in de zorg. Leveranciers en hun systemen, zo is de verwachting, zullen deze norm uiteindelijk gaan volgen. Maar veiliger mailen is niet alleen een kwestie van systemen of technische oplossingen. Het is ook een kwestie van gedrag, het is mensenwerk. E-mail is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken, maar kent ook belangrijke risico’s en bedreigingen. Kent u ze? Hoe gaat u daar mee om in uw praktijk? In deze workshop delen we kennis en voorbeelden uit de praktijk.

Leerdoelen
Inzicht en overzicht in wet- en regelgeving.
Bewustwording over bedreigingen/risico’s van e-mail.
Tips & trucs voor veiliger mailen in de huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers.

2 | SESSIE

Door: Manon Kuilboer
Product Manager Huisartsen bij VZVZ samen met Herre Uittenhout, projectleider VZVZ en Wouter Lindhoud, architect VZVZ

Dossieroverdracht Nieuwe Stijl op komst
‘Een nieuwe patiënt inschrijven die verhuisd is’ Zo’n mededeling roept meestal een gevoel van ‘werk aan de winkel’ op. Voordat de patiënt is ingeschreven en zijn of haar gegevens min of meer geordend en min of meer compleet zijn overgenomen in je eigen HIS, ben je minstens 30 minuten verder – als het al niet langer is. In de workshop praten we je bij over wat er gaat veranderen wanneer Dossieroverdracht Nieuwe Stijl een feit zal zijn. Vorig jaar zijn belangrijke stappen gezet, dit jaar volgen er nog meer en we kunnen je een idee geven hoe het straks gaat werken.

Leerdoelen
Inzicht in Dossieroverdracht Nieuwe Stijl.
Het principe van zorginformatiebouwstenen.
Het belang van geïntegreerde procesondersteuning.
De rol van een zorgaanbiedersadresboek.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkmanagers.

3 | SESSIE

Door: Wendy Breuker, assistente en Heidi Broeksteeg, praktijkmanager 

Telefonie en nieuwe mogelijkheden
Waar bel je mee vanaf september 2019? Heb je al een nieuwe telefooncentrale of bel je nog met uw gebruikelijke ISDN lijnen? De techniek staat niet stil en ook de mogelijkheden op het gebied van bellen over IP gaan met rasse schreden vooruit. Om mee te gaan met deze vernieuwingen op het gebied van bellen is het nodig om maatregelen te nemen in de praktijk. Van simpele telefonie via IP tot de meest uitgebreide opties, alles kan. In de workshop komen de nieuwste mogelijkheden en snufjes voorbij.  Breng je de praktijk naar een hoger niveau op het gebied van bereikbaarheid en efficiëntie aan de telefoon?

Leerdoelen:
Inzicht in de mogelijkheden die VOIP biedt.
Managementmogelijkheden laten zien.
Kwaliteit verhogende maatregelen tonen voor een betere bereikbaarheid.

Doelgroep:
Huisartsen, assistentes, praktijkmanagers.

4 | SESSIE

Door: Karel Rosmalen,
Manager Beleid & Belangenbehartiging LHV

Administratieve lastenverlichting in de praktijk
Administratieve lasten zijn huisartsen een doorn in het oog. Niet alle verplichtingen kunnen worden weggenomen, maar toch is het gelukt om een behoorlijk aantal administratieve verplichtingen af te schaffen. Denk aan herhaalverwijzingen voor behandelingen die langer doorlopen, formulieren voor verbandmiddelen of NOAC’s etc. In deze workshop hoort u welke administratieve lasten zijn afgeschaft, aan welke verplichtingen u nog wel moet voldoen én wat u kunt doen als u merkt dat een gemaakte afspraak niet wordt nagekomen.

Leerdoelen
Wat zijn administratieve lasten, wat zijn wettelijke eisen?
Welke lasten zijn verlicht en hoe implementeert de huisarts die in de praktijk?
Welke hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar?

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers.

5 | SESSIE

Door: Bart van Pinxteren,
huisarts Oog in Al

De digitaal voorbereide patiënt
Veel patiënten die zich zorgen maken over hun gezondheid kijken eerst op internet. In plaats van oma en de buurvrouw vormen zoekmachines daarmee nu het informele voorportaal van de huisartspraktijk. Maar wie zoeken nu eigenlijk vooral naar medische informatie? Hoe zoeken zij en waarom? In deze workshop verdiepen we ons in wetenschappelijk onderzoek en bespreken we dagelijkse praktijk. Daarnaast leggen we een bezoekje af bij Dr Google en formuleren we praktische handvatten om de volgende dag mee aan de slag te gaan.

Leerdoelen
Na afloop van deze workshop weten de deelnemers in welke mate patiënten gebruik maken van het internet bij het zoeken naar gezondheidsinformatie. Zij kennen de valkuilen die daarbij bestaan en kunnen de opgedane kennis vertalen naar de eigen praktijk door gericht navraag te doen en adequaat advies te geven.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners.

6 | SESSIE

Door: Leonora Grandia,
Productmanager Farmacotherapie Z-index

Vernieuwde medicatiebewaking: minder meldingen met medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s)
De huidige medicatiebewaking geeft vaak onnodige signalen. Dat moet beter kunnen! Daarom wordt de medicatiebewaking in de G-Standaard vernieuwd. Met als doel het aantal onnodige signalen te verminderen, en nieuwe risico’s te kunnen signaleren die nu buiten beeld blijven. Deze vernieuwde medicatiebewaking is gebaseerd op medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s).Hoe maakt de G-Standaard de medicatiebewaking specifieker? Door meer patiëntgegevens bij de medicatiebewaking te betrekken. Zoals leeftijd, labwaarden, indicaties, etc.In deze workshop worden de achtergronden van de MFB’s toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt inzicht gegeven in de verschillen tussen de klassieke en de nieuwe situatie. Ook wordt toegelicht welke MFB’s reeds in de G-Standaard zijn opgenomen en hoe voorschrijvers betrokken worden bij de ontwikkeling van MFB’s.

Leerdoelen
Inzicht in hoe MFB’s werken.
Inzicht in wat dit voor de eigen praktijk betekent.
Kennis van de huidige stand van zaken.

Doelgroep
Huisartsen.

7 | SESSIE

Door: Heidi Broeksteeg,
Praktijkmanager

 

Declareren nieuwe stijl
We weten allemaal wat een inschrijftarief is en wat een verrichting is. Maar wanneer en hoe declareren we nu wat en waar? Enkele voorbeelden: WLZ in de praktijk; passanten; nieuwe tarieven 2019. Hoe declareer je een militair die toevallig dringend hulp nodig heeft en voor je balie staat? Wat spreek je af met iemand die wegens zijn geloofsovertuiging niet verzekerd is? Tijd is geld en tijd is belangrijk voor een goede zorgverlening en een juiste declaratie. Hoe en waar declareer je een ‘vreemdeling’ die niet is verzekerd en geen geld heeft? Wat mag je nu precies declareren? Allemaal vragen waarop zo breed mogelijk wordt ingegaan in deze heldere interactieve workshop.

Leerdoelen
Inzicht krijgen in de diversiteit van verrichtingen.
Duidelijkheid over wat wel en niet gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld:Wanneer spreek je van dubbel consult/ visite?
Inzicht krijgen in de instanties en termen die met de declaraties te maken hebben zoals: Vecozo, Vektis, NZA, Rei-bestanden, Herdeclaren, ION.

Doelgroep
Assistentes, praktijkmanagers en andere belangstellenden.

8 | SESSIE

Door: Marcel Heldoorn, manager digitale zorg Patiëntenfederatie Nederland.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO’s)
Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) krijgen patiënten meer inzicht in hun gezondheid en meer grip op hun zorg. MedMij maakt het mogelijk dat de informatiesystemen van zorgverleners en PGO’s informatie kunnen uitwisselen, zodat patiënten kunnen beschikken over hun gezondheidsinformatie. Ook de HISsen sluiten hier bij aan. Het programma OPEN stimuleert dit. Voor de uitwisseling van huisartsgegevens met PGO’s is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door de patiënt’. In deze workshop gaan we graag met jullie in gesprek over de mogelijkheden die dit biedt voor zowel patiënt als zorgverlener. We zullen een aantal PGO’s laten zien en daarnaast in gesprek gaan over de wensen van huisartsen bij deze ontwikkeling. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen zo optimaal mogelijk in de zorgpraktijk van een huisarts inpassen? Een van de mogelijkheden die onderzocht wordt is het uitwisselen van het individueel zorgplan of zorgafspraken. Een prototype om dit principe weer te geven wordt hierbij ook getoond. Let op: uitleg over MedMij en OPEN vindt plaats in een andere workshop.

Leerdoelen
Inzicht in de mogelijkheden die persoonlijke gezondheidsomgevingen bieden voor zowel patiënten als huisartsen.
Mogelijkheden voor communicatie tussen PGO en HIS, incl. verkenning van de mogelijkheden voor het uitwisselen van individueel zorgplan of zorgafspraken.

Doelgroep
Huisartsen en overige geïnteresseerden.

9 | SESSIE

Door: Adriaan Mol, huisarts m.m.v. Bart Molenaar, Product Manager Medicatiedomein VZVZ en Marja Verwoerd, Programmamanager Medicatieproces Nictiz

Medicatieproces ‘anders’
In medicatieproces ‘anders’ krijgt u de ontwikkeling te zien dat iedere zorgverlener/voorschrijver digitaal wordt uitgenodigd om het medicatieproces eenvoudiger, transparanter en vollediger beschikbaar te maken. de veranderingen die daarbij nodig zijn geweest worden uitgelegd. Van groot belang hierbij is dat het maken van een MA (Medicatieafspraak) voor andere (geautoriseerde) zorgverleners beschikbaar is én dat wijzigingen daarbij dat ook zijn. Een andere belangrijke verandering dat de uitgifte van medicatie niet meer gekoppeld hoeft te zijn aan een steeds weer nieuw recept. Waarschijnlijk de meest winst gaat de inhoud van de AMO (Actueel Medicatie Overzicht) opleveren, die wordt op deze manier dynamisch up-to-date gehouden. Tijdens deze workshop zult u kennismaken met de veranderingen binnen het medicatieproces, met de meer gebruiksvriendelijker mogelijkheden voor de zorgverlener/voorschrijver en de opbouw van een vollediger AMO.

Leerdoelen
Belang en nut van MA binnen dit proces duidelijk maken.

Doelgroep
(Apotheekhoudende) huisartsen.

10 | SESSIE

Door: Hedwig Vos,
huisarts en hoofd ELAN LUMC
en J
anet Kist, huisarts en promovendus LUMC

Big data geneest…
Deze workshop gaat over wat voor informatie je uit het HIS kunt halen ten behoeve van populatiegerichte zorg. Population health management met zijn datagedreven aanpak geeft handvatten om door middel van populatiesegmentatie op kenmerken en risicostratificatie uw praktijkpopulatie in beeld te brengen zodat de zorg kan aansluiten bij de behoefte van de wijk, maar ook dat we interventies gericht in kunnen zetten op bepaalde groepen (panelmanagement). Daarbij is meten en evalueren belangrijk en natuurlijk goede afspraken met andere zorgaanbieders. Aan bod komen (onder voorbehoud van beschikbaarheid) data over kwetsbare ouderen, verschillende groepen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en hotspotters (mensen die extreem veel gebruik maken van zorg). Er wordt aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek met behulp van (big) data, de juridische vraagstukken hieromtrent, maar vooral de mogelijkheden, zoals het verrijken van data door te koppelen met andere bestanden.

Leerdoelen
Inzicht  hoe de gegevens uit het HIS kunnen bijdragen aan proactieve populatiegerichte zorg en preventie.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, overige geïnteresseerden.

11 | SESSIE

Door: René van Leeuwen,
Huisarts te Pijnacker

ICT voor dummies
Doornemen van veelgebruikte termen en afkortingen met de nadruk op extra informatie en toelichting.

Leerdoelen
Opfrissen terminologie ICT.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers.

12 | SESSIE

Door: Mariëtte Willems, huisarts Beverwijk en bestuurslid LHV-kring Noord-Holland Midden (NHM) en Arina Burghouts, beleidsadviseur digitale zorg bij de Patëntenfederatie Nederland

Dokter, zullen we DUPPen?
Bent u klaar voor het Digitaal Uitwisselen tussen Patiënt en Professional?
– voor huisartsen en praktijkmanagers –

Digitaal wordt in hoog tempo het ‘nieuwe normaal’. Bent u al klaar voor het Digitaal Uitwisselen tussen Patiënt en Professional, ook wel duppen genoemd? In deze workshop laten we u zien hoe OPEN en MedMij u daarbij helpen. Zodat u op 1 juli 2020 klaar bent voor de wettelijke verplichtingen op het gebied van elektronische inzage en gegevensbescherming, die dan van kracht zijn.
OPEN is een 4-jarig programma dat huisartsen en eerstelijnsorganisaties helpt om aan iedere inwoner van Nederland die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal toegang te verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens Het programma is een initiatief van LHV, NHG en InEen.
MedMij gaat ervoor zorgen dat iedere inwoner van Nederland die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Met behulp van een afsprakenstelsel, informatiestandaarden, een financieringsregeling en support in de praktijk wordt deze mogelijkheid stap voor stap realiteit!

Leerdoelen
Inzicht in de laatste stand van zaken op het gebied van digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional.
Kennis over de praktische hulp die OPEN en MedMij kunnen bieden: wat kan ik verwachten, wanneer krijg ik hier mee te maken en hoe kan ik meedoen?
Concrete praktijkvoorbeelden over de voordelen die digitale informatie-uitwisseling biedt voor huisartsen, hun praktijkpersoneel en hun patiënten.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers

13 | SESSIE

Door: Mariëtte Willems, huisarts Beverwijk en bestuurslid LHV-kring Noord-Holland Midden (NHM) en Arina Burghouts, beleidsadviseur digitale zorg bij de Patëntenfederatie Nederland

Assistente/ondersteuner, zullen we DUPPen?
Is de praktijk klaar voor het Digitiaal Uitwisselen tussen Patiënt en Professional?

– voor assistenten en praktijkondersteuners –

NB: voor deze sessie wordt u standaard ingedeeld. Tegelijkertijd zijn namelijk de ledenvergaderingen voor de huisartsen.

Digitaal wordt in hoog tempo het ‘nieuwe normaal’. Is de praktijk al klaar voor het Digitaal Uitwisselen tussen Patiënt en Professional, ook wel duppen genoemd? En wat betekent dat voor de doktersassistente en praktijkondersteuner? In deze workshop laten we u zien hoe OPEN en MedMij de praktijk en u daarbij helpen. Zodat u op 1 juli 2020 klaar bent voor de wettelijke verplichtingen op het gebied van elektronische inzage en gegevensbescherming, die dan van kracht zijn. OPEN is een 4-jarig programma dat huisartsen en eerstelijnsorganisaties helpt om aan iedere inwoner van Nederland die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal toegang te verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens Het programma is een initiatief van LHV, NHG en InEen.MedMij gaat ervoor zorgen dat iedere inwoner van Nederland die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Met behulp van een afsprakenstelsel, informatiestandaarden, een financieringsregeling en support in de praktijk wordt deze mogelijkheid stap voor stap realiteit!

Leerdoelen
Inzicht in de laatste stand van zaken op het gebied van digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional.
Kennis over de praktische hulp die OPEN en MedMij kunnen bieden: wat kan ik, als praktijkassistente en praktijkondersteuner, verwachten, wanneer krijg ik hier mee te maken?
Concrete praktijkvoorbeelden over de voordelen die digitale informatie-uitwisseling biedt voor huisartsen, praktijkassistentes, praktijkondersteuners en hun patiënten.

Doelgroep
Doktersassistentes, praktijkondersteuners.

14 | SESSIE

Door: Berend de Vries,
Managing partner Comfort-IA

Na de AVG kwam de NEN 7510. Wat nu toch weer?
Hebben we net de AVG over ons heen gehad en nu moeten we ook aan de NEN 7510 voldoen. Privacy, informatiebeveiliging en vooral verantwoorden! Aan wie eigenlijk? En waarom? En moet je echt een halve ICT’er worden om je praktijk te kunnen runnen? Wat nu echt verstandig is hoor je in deze workshop. En vooral wat nu echt de zaken zijn die geregeld moeten worden om de praktijk echt te beschermen.

Leerdoelen
Kennis overdragen over de wet- en regelgeving, verwarring beperken, realiteit meegeven.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteunders, praktijkmanagers.

15 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Tips en trucs
Tot nu toe is de workshop Tips en trucs elk jaar de meest populaire workshop die we organiseren. MicroHIS X kent vele niet in het oog springende handige functies. In deze workshop laten we zien welke extra menu’s er zijn en hoe u optimaal MicroHIS X kan gebruiken.Laat u verrassen door de vele wellicht onbekende mogelijkheden die MicroHIS X biedt.

Leerdoelen
Efficient werken met MicroHIS X.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

16 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Dossieroverdracht
Het aanmaken en inlezen van een dossier van een patiënt is heel eenvoudig in MicroHIS X. Het verwerken van de bijlagen bij een dossier uit een ander HIS kan lastig zijn. In deze workshop komen de best practices voor het verwerken van een binnengekomen dossier aan bod.

Leerdoelen
Efficient dossieroverdracht inrichten.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

17 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Nieuwe ontwikkelingen
Om de zorg betaalbaar te houden en nog efficiënter te kunnen werken worden er van allerlei kanten om aanpassingen gevraagd aan het HIS. In deze workshop krijgt u een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen, een beeld wanneer u wat kunt verwachten en inzicht in de consequenties van al deze voorgenomen wijzigingen.

Leerdoelen
Inzicht in ontwikkelingen in het HIS.
Inzicht hoe en in welke mate u invloed kunt hebben op de roadmap.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

18 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – Tips en trucs
Promedico-ASP is een HIS dat zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van de dagelijkse werkzaamheden binnen een praktijk. Het is afgestemd op de verdeling van de taken tussen de diverse praktijkmedewerkers en ondersteunt hun werkprocessen optimaal. Gedurende de workshop leert u alles over de functionaliteiten van Promedico-ASP en de manier waarop het systeem is ingericht op samenwerking en communicatie. Kortom: een workshop vol tips en tricks waarmee u een ASP-expert wordt.

Leerdoelen
Efficiënter met het huisartsinformatiesysteem werken.
Effectieve samenwerking tussen verschillende disciplines (in de huisartspraktijk).
Uw dagelijkse werkzaamheden ontlasten door optimaal gebruik te maken van het systeem
Overkoepelende doel: optimale zorg op maat aan de patiënt leveren.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

19 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

PROMEDICO ASP – Dossieroverdracht
Binnen enkele minuten een dossier vanuit een ander HIS importeren? In samenwerking met verschillende partijen, waaronder stichting ION, VZVZ en OmniHIS, ontwikkelen wij momenteel een nieuwe manier van dossieroverdracht op basis van het LSP en bouwstenen. Het doel: snelle en eenvoudige dossieroverdracht mogelijk maken waarbij de betekenis van informatie altijd gelijk blijft. Het LSP vormt hiervoor de zorginfrastructuur waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten om gegevens te delen. De Zorginformatie bouwstenen (ZiB’s) vormen de blokjes informatie die vervolgens kunnen worden verstuurd. Dankzij de ZiB’s is informatie namelijk uitwisselbaar en blijft de betekenis gelijk.
Voor deze snelle vorm van overdracht hebben we al grote stappen gezet, maar we zijn ook nog volop bezig met de ontwikkeling. Tijdens de workshop brengen we u dan ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast leggen we u meer uit over de huidige manier van dossieroverdracht via MEDOVD. Zo laten we zien welke stappen u dient te doorlopen voor bijvoorbeeld het in- en uitschrijven van een patiënt en hoe u dit zo efficiënt mogelijk doet.

Leerdoelen
Zo efficiënt mogelijk uitvoeren van dossieroverdracht met MEDOVD.
Kennis van het laatste nieuws omtrent dossieroverdracht via het LSP.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

20 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – Nieuwe ontwikkelingen – eHealth
In de beweging naar een grotere zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten wordt eHealth steeds meer een must voor u en uw patiënten. Dankzij het patiëntportaal kunnen patiënten onder andere online afspraken maken, herhaalmedicatie aanvragen en E-consults regelen. Dat zorgt voor een lagere werkdruk voor u en uw assistentes (verlaging telefonische werkdruk, minder verstoringen werkproces, minder uit te luisteren recepten enzovoorts) terwijl u nog beter, digitaal, bereikbaar bent voor uw patiënten. Gedurende de workshop leert u alles over de voordelen van het patiëntportaal, hoe u met het patiëntportaal kunt werken én hoe u uw patiënten kunt activeren om het portaal te gebruiken.

Leerdoelen
De mogelijkheden van het patiëntportaal optimaal benutten:
Hoe zorgt u dat uw patiënten het portaal gaan gebruiken.
Effectief aan de slag met de functionaliteiten van het portaal binnen Promedico-ASP.
Efficiënter werken en uw dagelijkse werkzaamheden ontlasten door het portaal.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

21 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Tips en trucs
Ieder mens is anders. Net als iedere zorgverlener en iedere zorgorganisatie in de eerste lijn. ICT-oplossingen moeten kunnen meebewegen met de manier waarop u wilt werken en wilt samenwerken. Heeft u het gevoel dat u niet alle functionaliteiten gebruikt die Medicom te bieden heeft? Haal meer uit Medicom en schrijf u in voor de workshop Tips en Trucs.Tijdens de workshop ontvangt u onder andere tips en trucs over de centrale inbox, de vernieuwde receptenbuffer, medicomsmart, sms afspraak herinnering service, griep en nog veel meer. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om praktijkgerichte vragen te stellen.

Leerdoelen
Optimaal gebruik maken van het systeem
Informeren
Demonstreren

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

22 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Dossieroverdracht
Dossieroverdracht is een belangrijk onderdeel van uw dagelijkse werkzaamheden in de praktijk. Tijdens deze workshop demonstreren wij de stappen die u dient te doorlopen bij het in- en uitschrijven van een patiënt. Daarbij worden ook de handelingen toegelicht hoe u een dossier kunt importeren en exporteren. Momenteel is VZVZ bezig met de ontwikkeling van een zorgtoepassing voor Dossieroverdracht, gebaseerd op universele bouwstenen.  Deze bouwstenen worden ook gebruikt voor de communicatie van medische informatie binnen LSP ketenzorg. We zien toekomst in de oplossing die VZVZ ontwikkelt en zien dat als een potentiële alternatieve methode voor dossieroverdracht. Hiermee zou u veel tijd kunnen besparen.

Leerdoelen
Informeren, demonstreren.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

23 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – De nieuwste ontwikkelingen
Samen bereik je meer dan alleen! Met deze overtuiging maken we ICT die verbindt. Rondom en met de patiënt. Binnen de eerste lijn en daarbuiten. Samenwerking over domeinen en lijnen, tussen zorgverleners en patiënten is nodig om iedere Nederlander kwalitatief goede zorg te bieden tegen dezelfde of lagere kosten. Nu en in de toekomst. Daar zetten wij ons graag voor in.
PharmaPartners Huisartsenzorg en Ksyos nemen u mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Tijdens de workshop lichten wij u de nieuwe, informatierijke koppeling toe,  waarmee u makkelijker vanuit het patiëntendossier in Medicom in Ksyos een digitaal consult kunt aanvragen of kunt doorverwijzen naar de specialist in het ziekenhuis. We nemen u mee in de wereld van Medicom Multidisciplinair, het ICT-platform voor (chronische) eerstelijnszorg in en rond de huisartsenpraktijk en Ksyos, de grootste zorginstelling van Nederland met diensten als Cardiologie, Dermatologie, Oogheelkunde, Slaap en GGZ. Het belooft een interessante workshop te worden!

Leerdoel
Informeren en demonstreren.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

24 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – Tips en trucs
Als je een tijd met een computerprogramma werkt heb je voor jezelf een manier gevonden om het programma te gebruiken. Als het goed is, doet het programma wat het moet doen en kom je tot het gewenste resultaat. Er worden echter steeds nieuwe functies ontwikkeld en van de al bestaande functies wordt een deel nooit gebruikt. De workshop Tips en Trucs is bedoeld om u te wijzen op verschillende functies die u misschien over het hoofd hebt gezien maar welke wel handig zijn om te gebruiken. We laten in deze workshop in een vlot tempo verschillende functies de revue passeren. Aan de hand van de onderwerpen gaan we het gesprek aan met de deelnemers. Misschien hebt u zelf ook nog wel een tip voor uw collega’s of voor ons.

Leerdoelen
Na het volgen van de workshop heeft de deelnemer een aantal bruikbare nieuwe functies van CGM HUISARTS geleerd.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

25 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Dossieroverdracht
In deze workshop laten wij u stap voor stap zien hoe u in CGM HUISARTS een patiëntverhuisdossier samenstelt voor de nieuwe huisarts.
Tevens laten we zien hoe u  zelf een patiëntverhuisdossier van een nieuwe patiënt kunt inlezen in CGM HUISARTS. Ook geven we enkele praktische tips uit de dagelijkse praktijk m.b.t. de dossieroverdracht.

Leerdoelen
Optimaal gebruik maken van mogelijkheden dossieroverdracht.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS.

26 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Nieuwe ontwikkelingen

 

Leerdoelen

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

27 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Tips en trucs
OmniHisScipio is van, voor en door Huisartsen gemaakt. Waarmee OmniHisScipio het meest gebruiksvriendelijke HIS van Nederland is geworden. Werkt u hier dagelijks mee en wilt u zien hoe u nog efficiënter en veiliger met het systeem kunt werken, schrijf u zich dan in voor deze sessie.  Een sessie waarin de we stap voor stap diverse herkenbare processen zullen doorlopen, welke werkmethode is het meest efficiënte. Gedurende dit populaire tips en trucs uurtje komen kunt u uiteraard ook vragen stellen.

Leerdoelen
Efficiënter met het huisartsinformatiesysteem werken.
Een optimale workflow binnen uw praktijk.
Informeren
Demonstreren

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

28 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Dossieroverdracht
OmniHis is koploper op het gebied van LSP. Dit werd ook nog eens duidelijk tijdens de NedHIS demomiddag van 3 oktober waar het nieuwe concept voor dossieroverdracht via LSP werd gedemonstreerd. Helaas duurt het nog even voordat de ontwikkeling van deze manier van dossieroverdracht is afgerond.  Tot die tijd verloopt het dossieroverdracht via MEDOVD. Tijdens deze sessie laten we de stappen zien die u dient te doorlopen bij het in- en uitschrijven van een patiënt. Waar u op moet letten en hoe u tijd kunt besparen.

Leerdoelen
Informeren
Demonstreren

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

29 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Nieuwe ontwikkelingen
Het zorglandschap veranderd continue, nieuwe spelers nieuwe wetten. Dit vraagt om een flexibel en aanpasbaar HIS. Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van de aankomende ontwikkelingen in de markt en welke mogelijke consequenties deze ontwikkelingen hebben voor de praktijk en uw werkwijze.

Leerdoelen
Inzicht in de ontwikkelingen in de markt
Informeren 

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

30 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

Promedico VDF – Tips en trucs: 2e controle
Tweede controle is een inspectie-eis die in veel praktijken nog verwarring en weerstand geeft. In deze workshop wordt de achtergrond uitgelegd, maar ook hoe de procedure in de praktijk toegepast kan worden. Daarbij wordt er een live demonstratie gegeven over hoe het HIS daarbij de praktijk volgt en hoe het HIS leidend kan zijn om het soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast wordt gekeken wat er eigenlijk gebeurd bij die tweede controle. Het is niet een verplichte klik op de computer, maar het is een inhoudelijke check in het apotheekproces.

Leerdoelen
De deelnemers:
– leren de achtergrond van de tweede controle.
– leren de procedure kennen zoals die in het HIS is ingebouwd.
– leren hoe het HIS hierin de praktijk kan volgen.
– weten wat de inhoud is van de 2e controle in het apotheekproces.

Doelgroep
Doktersassistentes, apothekersassistentes werkzaam in apotheekhoudende huisartsenpraktijk, apotheekhoudend huisartsen Promedico VDF.

31 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

PROMEDICO VDF – Dossieroverdracht
Dossieroverdracht is een vrijwel dagelijks onderdeel van de praktijk. In deze demonstratie wordt getoond hoe het dossier klaargemaakt wordt voor versturen naar een andere praktijk. En daarnaast wordt getoond hoe een dossier ingelezen kan worden. Welke bestanden zijn nodig en waar moet rekening mee worden gehouden bij welk HIS. Na het inlezen moet het dossier geredigeerd worden. Hoe worden episodes, correspondentie en medicatie gecorrigeerd

Leerdoelen
De deelnemers:
– weten wat ze moeten doen om een dossier over te dragen.
– weten wat ze moeten doen om een dossier in te lezen.
– weten wat ze moeten doen om een dossier te redigeren na inlezen.

Doelgroep
Assistentes van Promedico apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

32 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

 

 

 

PROMEDICO VDF – Nieuwe ontwikkelingen: Falsified Medicines Directive (FMD)
Door de Falsified Medicines Directive (FMD) moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa vanaf 2019 een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. In de apotheek moet er op enig moment een verificatie en afmelding van het betreffende geneesmiddel gebeuren. Dit is een ‘onderwater’ activiteit die gelogd wordt in Promedico VDF. In deze workshop wordt live gedemonstreerd hoe het systeem werkt. En welke meldingen te verwachten zijn met hun oplossingen.

Leerdoelen:
De deelnemers:
– weten wat FMD is.
– weten wat er in Promedico VDF gebeurd voor verificatie en afmelding.
– weten hoe ze kunnen zien wat er goed- en/of afgekeurd is.
– weten wat er moet gebeuren als erna de afmeldingen toch correcties plaatsvinden.

Doelgroep
Promedico VDF gebruikers.

In de lunchpauze zullen een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. Hieronder een korte omschrijving van de sessies van Digitalis, Calculus, PortaVita en Advitronics.

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Digitalis: FGV: van praktijk naar formulariumbeleid
Prescriptor-gebruik als bron zorgt niet alleen voor betere monitoringsbestanden maar ook voor meer praktijkgerichte formularia.

De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rond Formulariumgericht Voorschrijven in een stroomversnelling gekomen. Rx ConForm blijkt voor veel HIS-gebruikers een succesvol hulpmiddel. Daarmee is een flinke slag gemaakt wat betreft het inzichtelijk maken van informatie op praktijkniveau. Er kan nu een volgende stap worden gezet waarbij verbreding van de gegevensbronnen niet alleen zorgt voor een betere monitoring, maar ook voor meer praktijkgerichte formularia.
Prescriptor-gebruik als bron biedt meer context om te toetsen of een voorschrift conform richtlijn is. De monitoringsgegevens worden kwalitatief uitgediept en boven het unieke praktijkniveau uitgetild door vergelijking met andere praktijken.
Met name bij zorggroepen is er vraag naar deze kwalitatieve rapportages. Een eerste implementatie op regionaal niveau biedt een aantal mogelijkheden. Zoals kansen om regionale afspraken gedetailleerder te verankeren, dit alles in lijn met de landelijke richtlijnen. FTO-groepen lijken daarbij de aangewezen gebruikers om toetsing van regionaal beleid te bespreken. De wens naar verdieping reikt bij hen verder dan alleen een vergoedingsregeling op praktijkniveau.

Tijdens de sessie worden de nieuwe mogelijkheden van FTO-toetsen en kwalitatieve rapportages voor zorggroepen toegelicht.

 

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Calculus: Digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist
Door gebruik te maken van digitale consultatie kan het contact tussen huisarts en specialist efficiënter worden ingericht. De patiënt kan bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven doordat de huisarts bij de specialist advies in kan winnen. Hierdoor hoeft de patiënt niet doorverwezen te worden voor een consult in het ziekenhuis en hoeft hij zijn eigen risico niet te spreken. Veelvuldige interactie met specialisten vergroten tevens ook het kennisniveau van huisartsen en ondersteunend personeel.
In de regio Rotterdam en Groningen zijn huisartsen gestart met deze innovatieve manier van digitale consultatie. De ervaringen zijn zo positief dat de digitale consultatie nu verder wordt uitgerold in verschillende regio’s.
– Huisartsen waarderen de extra mogelijkheden om de specialist vragen te stellen
– Specialisten zien potentie in digitale consultatie als onderdeel van de dagelijkse routine
– De eerste resultaten zijn veelbelovend. Van 85% van de consultatievragen is er geen aansluitende verwijzing naar hetzelfde specialisme binnen 1 maand na consultatie

Leerdoelen
Wat digitale consultatie inhoudt.
Hoe je zorg effectiever kunt inrichten.
Hoe je zorgkosten kunt verlagen.
Welke voordelen digitale consultatie voor jouw organisatie heeft.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers, zorggroep managers.

Deze sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Portavita HIS-Explorer
Wilt u makkelijk de data uit uw HIS voor allerlei doeleinden inzichtelijk maken? Met één zoekopdracht alle patiënten boven water halen die in aanmerking komen voor een interventie? Met de ontwikkeling van de HIS-Explorer is een grote stap voorwaarts gezet om populatiemanagement mogelijk te maken. Tijdens de workshop laten wij zien hoe u of de zorggroep zowel op praktijk-, wijk- als regionaal niveau eenvoudig bruikbare informatie uit uw data kan halen.

De HIS-Explorer, onderdeel van Portavita Analytics, biedt veel voordelen voor de huisartsenpraktijk.

Denk hierbij aan:
– Regionale cohort selectie en casefinding op gegevens zoals medicatie, episodes, observaties en doorverwijzingen.
– Kwaliteitsoverzichten raadplegen die vooraf zijn vastgesteld door de zorggroep.
– InEen Rapportages en NHG-accreditatie aanleveren.
– Patiënten aanmelden voor het Portavita samenwerkingsplatform.
– HIS data binnen het Portavita HMP open stellen voor samenwerking met ketenpartners.

Huisartsen kunnen de HIS Explorer zelf gebruiken om data te onderzoeken maar de zorggroep of een GEZ-medewerker kan dat ook voor haar leden voorbereiden. De huisartspraktijk hoeft alleen nog maar de vraag of het rapport aan te klikken om de resultaten te zien.

Ook wanneer u geen gebruik maakt van het Portavita Health Management Platform zijn er mogelijkheden om van de HIS-Explorer gebruik te maken.

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Advitronics: Efficiënt bellen
De huisarts en doktersassistentes hebben het drukker dan ooit. De verschuiving van taken van de tweedelijn naar de eerstelijn, meer chronische patiënten, administratieve taken en nascholingsverplichting zorgen voor meer werkdruk. De telefonische bereikbaarheid komt hierdoor steeds vaker onder druk te staan. Terwijl een goede telefonische bereikbaarheid juist zo belangrijk is voor de huisartspraktijk.

Wij geven u in deze workshop een aantal handvaten om uw telefonieoplossing zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarnaast geven wij u en uw assistentes praktische tips om efficiënter met uw telefoonverkeer om te gaan.